Çekidüzen Nasıl Yazılır

TDK ve Dil Derneği'ne göre çekidüzen birleşik yazılır çünkü bu iki kelime kaynaşarak özgün bir anlam meydana getirmişlerdir. Ayrı olarak yazıldıkları takdirde özellikle "çeki" kısmı anlamsız kalmaktadır. Vermek fiili ise ayrı yazılır. Yani doğru yazım "çekidüzen vermek"tir.

- Hayata çekidüzen vermek
- Almanya kendine çekidüzen vermeli
- Üstüne başına çekidüzen vermek
- Hayatımız düzene çekidüzen

ifadeleri doğru yazıma örnektir.

- Hayata çeki düzen vermek
- Almanya kendine çekidüzenvermeli
- Üstüne başına çeki-düzen vermek
- Hayatımız düzene çeki düzen

ifadeleri ise yanlış yazım örnekleridir.

Bu konuda kitabi bir alıntı yapmak gerekirse:

Aşkta tıkanıklık, aşka çekidüzen verilmesi anlamına gelir. Sorunu görmek, çekidüzen vermenin ilk aşamasıdır. Pleplerin Çocuğu, aşka çekidüzen vermenin şiirleşmesidir. Yoklukta Açan Gül Aşk, insanın sürekli kendini yeniden yaratımı olduğundan korkutur sistemi. İdealist düşünürler, iktidarlar, aşkın yaratıcılığına karşı sürekli savaşmışlardır.

Mustafa Özmen, Torosların Kızı, sayfa 101

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Emlakı Nasıl Yazılır

Emlak dilimize Arapçadan geçmiştir ve son harfi Kef olduğu için ince okunur. O yüzden ek aldığı zaman kalın değil ince sesli ek alır. Yani "emlakı" denmez "emlaki" denir. TDK yazım kılavuzu da Dil Derneği Yazım Kılavuzu da bu konuda nettir. "Emlakı" kullanımı günümüzde K'nin kalın telaffuz edilmesinden kaynaklı yanlış bir söyleyiştir.

- Amme emlaki
- Suriye'de emlaki kalanlar

yazımları doğrudur.

- Amme emlakı
- Suriye'de emlakı kalanlar

- Amme emlağı
- Suriye'de emlağı kalanlar

- Amme emlaği
- Suriye'de emlaği kalanlar

yazımları ise yanlıştır.

Basılı bir eserden alıntı yaparak şöyle örnek verilebilir:

S. S. Onar'ın dediği gibi tabiî âmme emlâkine taallûk eden « tahsis kararı malın esasen tabiat ve mahiyeti itibariyle hâiz olduğu âmme emlâki vasfını izhar eder. Şu halde nehirler vesaire ile bunların yatakları gibi âmme emlâki : âmme emlâki vasfını tahsis kararından değil , tabii hâdiselerden almaktadır.

Ragıp Sarıca, İdarî kaza: Cilt I: idarî davalar - 1. cilt, sayfa 360

Ayrıca bkz. Emlaka Nasıl Yazılır _______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Emlaka Nasıl Yazılır

Emlak dilimize Arapçadan geçmiştir ve son harfi Kef olduğu için ince okunur. O yüzden ek aldığı zaman kalın değil ince sesli ek alır. Yani "emlaka" denmez "emlake" denir. TDK yazım kılavuzu da Dil Derneği Yazım Kılavuzu da bu konuda nettir. "Emlaka" kullanımı günümüzde K'nin kalın telaffuz edilmesinden kaynaklı yanlış bir söyleyiştir.

- Eline geçen serveti emlake yatırıyordu
- Bütün parasını emlake yatırmış

yazımları doğrudur.

- Eline geçen serveti emlaka yatırıyordu
- Bütün parasını emlaka yatırmış

- Eline geçen serveti emlağa yatırıyordu
- Bütün parasını emlağa yatırmış

- Eline geçen serveti emlağe yatırıyordu
- Bütün parasını emlağe yatırmış

yazımları ise yanlıştır.

Basılı bir eserden alıntı yaparak şöyle örnek verilebilir:


17.. yılında evlerinde çıkan ve köy halkınca da bilinen yangın sırasında diğer evrak ile beraber bu tapu senedinin de yanmış olmasının mümkün olduğunu ve fakat mezkûr emlakin Troyekurov veya vekili Sobolev tarafından satıldığı tarihten, yani 17.. yılından ve babasının ölüm yılı olan 17.. yılından bugüne kadar da Dubrovski ailesinin aralıksız ve çekişmesiz olarak tasarrufunda kaldığına 52 kişiden ibaret bulunan köy halkının tanıklık edebileceğini beyan etmiş ve huzurda yemin ettirilerek dinlenen tanıklar hatırladıklarına göre, Dubrovskilerin, adı geçen ihtilaflı emlake, takriben 70 yıl önce hadisesiz tasarruf ettiklerini, fakat bu tasarrufun nasıl bir hukuki işleme dayandığını bilmediklerini ve bu emlakin ilk alıcısı olan eski genel.....
Aleksandr Puşin, Dubrovski, s. 21

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Oldum Olası Nasıl Yazılır

Oldum olası TDK kurallarına göre ayrı yazılır çünkü söz konusu iki kelime birleşik yazmayı gerektirecek kadar farklı bir anlam yaratmamıştır.

- Ben zaten oldum olası kaçıktım
- Oldum olası huzur kokan şeyleri severim
- Oldum olası sabahları severim ben
- Düze çıkamadım oldum olası
- Köpekleri oldum olası severim
yazımları doğrudur.

Öte yandan;

- Ben zaten oldumolası kaçıktım
- Oldumolası huzur kokan şeyleri severim
- Oldumolası sabahları severim ben
- Düze çıkamadım oldumolası
- Köpekleri oldumolası severim

yazımları ise yanlıştır. Türkçe basılmış eserlerden bir alıntı yaparak örnek verelim:

"Sinirlerin oldum olası zayıftır senin" Gerald, “Ben iyiyim anne, benim için üzülmeye hiç gerek yok, inan," dedi. "Bırak işleri oluruna, ölenle ölünmez. Bunu söylüyorum sana. Seni iyi tanırım ben"
D. H. Lawrence, Aşık Kadınlar

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Haşr Suresi Son 3 Ayeti Arapça

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Haşr Suresi Son 3 Ayet kopyala:

Okunuşu şöyledir:

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Nazar Ayeti Arapça

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Kalem Suresi Nazar ayeti kopyala:

Nazar ayetinin okunuşu şöyledir: Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Duhan Suresinin ilk 8 ayeti Arapça nasıl yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Duhan Suresi ile 8 ayet kopyala:

Ayetlerin okunuşu şöyledir: 1. Ha mım 2. Vel kitabil mübiyn 3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın 4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym 5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn 6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym 7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn 8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn _______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.