bulunup da etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bulunup da etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bulunupta Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre bulunupta, bulunupda, bulunup ta gibi yazımlar yerine "bulunup da" yazmak gerekir çünkü dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı bir kelime olarak ayrı yazılmalıdır ve D harfi o yüzden sertleşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Bunların çoğunu gülünç bulur, söyleyeni terslersiniz. Fakat boşta bulunup da bir tanesine inandınız mı ve bilgiçlik taslamak için başkasına tekrar ettiniz mi işiniz bitmiştir.
Kaynak: 17 Mart 1941 - VatanDiğer taraftan şirkete dahil olan ve faaliyette bulunan 129 fırından gayrı elinde fırın İşletmek ruhsatiyesi bulunup da aldıkları unları şirkete dahil fırınlara devreden kırktan fazla fırın sadece ekmek salmakla meşguldür. Belediye bu gibi fırınların ellerinden ruhsatiyelerin alınmasının mümkün olup olmadığını tetkik ettiriyor.
Kaynak: 18 Şubat 1948 AkşamHele her taraftaki kötü (haber)lerden çok umutsuz olan İstanbullu Türkler bu kazancı duyar duymaz artık acı düşüncelerini unuttular, ileriye büyük bir inanma ile bakmağa başladılar. O günlerde İstanbul'da bulunup da inönünde kazandığımız büyük zaferin sevinciyle yapılan şenlikler görülmeliydi. Sanki Türkün gök yüzünde yeni bir yıldız doğmuş, sanki Türk yeniden dünyaya gelmişti.
Kaynak: 23 Kasım 1934 - ZamanVilâyet bunu yatanda alâkalılara bildirecektir. Yeni koordinasyon kararına göre perakende zeytinyağı satacaklar tespit ve ilân edildikten sonra ellerinde yağ bulunup da satmalarına İzin verilmeyenler en geç bir hafta içinde bu yağları izinlilere devretmeğe mecbur olacaklardır. Şehre muhtelif istihsal mıntıkalarından zeytinyağı gelmeğe başlamıştır.
Kaynak: 27 Şubat 1945 Akşamlu Adliye binasında Üsküdar icra memurluğu odasmda üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Ancak şartname bedeli muhammen kıymetin %75'ini bulmaz veya satış istiyenlerin alacağına rüçhan olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakların mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhiidii baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdit edilir. 15/6/939 tarihinde perşembe günü saat 16'da Üsküdar Îhsaniye Şerif bey çeşmesi sokağında icra memurluğu odasında yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartüe en çok artıranlara ihale edilir.
Kaynak: 28 Nisan 1939 - Yeni Sabah...elindeki kanuni hükümlere göre, çini fabrikası kurup İşletememektedir. Fakat muayyen bir sermaye bulunup da bir şirket kurulduğu takdirde, çini fabrikasının tekrar işletilmesi kabil olacaktır. Vali ve Belediye reisi Dr...
Kaynak: 4 Haziran 1945 Akşamrüşvet devrini ibret gafile tetebbu etmek gerektir. O samanlarda iş başında bulunup da bir müddet başlı basına hüküm süren ve o devrin alçak, habis manevîyellle ahlakî seviyesini...
Kaynak: Yeni Sabah - Ocak 1949
bulunmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.